Veikla

Lietuvos kabelinės televizijos asociacija (LKTA) savo veiklą vykdo orientuodamasi į asociacijos narių interesus bei vertindama paslaugų vartotojų poreikius ir lūkesčius. Asociacijos veikla labai įvairi, ji nuolat auga plečiantis informacinių technologijų galimybėms ir jos narių teikiamoms paslaugoms. Asociacijos veiklos tikslai nustatyti visuotinio narių susirinkimo patvirtintuose įstatuose. Pagrindiniai Asociacijos veiklos tikslai:

1. atstovauti ir ginti Asociacijos narių interesus valstybės ir kitose institucijose televizijos ir radijo programųtransliavimo ir (ar) retransliavimo, informacinės visuomenės bei elektroninių ryšių paslaugų teikimo klausimais, tarp jų valstybės nustatomų mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų, teisinio reguliavimo bei kitais klausimais;

2. atstovauti Asociacijos nariams derybose su Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių autorių teisių ir gretutinių teisių administravimo agentūromis dėl autorių teisių ir gretutinių teisių objektų naudojimo vienodų sąlygų;

3. atstovauti Asociacijos nariams derybose su Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių juridiniais ir fiziniais asmenimis (autorių teisių ir gretutinių teisių subjektais) sprendžiant televizijos ir radijo laidų (programų) bei kitų audiovizualinių kūrinių ir fonogramų įsigijimo ir transliavimo ar retransliavimo klausimus;

4. atstovauti Asociacijos nariams valstybės institucijose rengiant tarptautinius susitarimus televizijos ir radiofonijos transliavimo ir (ar) retransliavimo klausimais;

5. atstovauti ir ginti Asociacijos narių interesus harmonizuojant Lietuvos Respublikos norminius teisės aktus pagal Europos Sąjungos reikalavimus siekiant sukurti reguliuojamą aplinką, leidžiančią visapusiškai plėtoti televizijos ir radijo programų transliavimo ir (ar) retransliavimo, informacinės visuomenės bei elektroninių ryšių paslaugų teikimoverslą;

6. teikti pasiūlymus ir pastabas valstybės institucijoms dėl naujai rengiamų ir jau veikiančių standartų, norminių dokumentų, įstatymų ir kitų norminių teisės aktų kabelinės televizijos ir kitų elektroninių ryšių tinklų bei elektroninių ryšių infrastruktūros projektavimo, įrengimo ir eksploatavimo klausimais;

7. keistis tarpusavyje su kitomis panašaus pobūdžio įmonėmis ir organizacijomis technine, teisine ir kita informacija bei patyrimu naudojant modernias, atitinkančias šiuolaikinius reikalavimus televizijos ir radijo programų, duomenų irkitos informacijos priėmimo ir perdavimo elektroninių ryšių tinklais priemones;

8. skelbti Asociacijos narių teikiamų paslaugų abonentus dominančią informaciją ir reklamą Lietuvos ir užsienio šalių leidiniuose, plėtoti ryšius su visuomene;

9. koordinuoti Asociacijos narių veiksmus televizijos ir UTB radiofonijos kolektyvinio priėmimo sistemų, skirstomųjų tinklų ir plačiajuosčio ryšio prieigos techninių priemonių projektavimo, statybos, eksploatavimo ir valdymo srityse;

10. dalyvauti rengiant elektroninių ryšių infrastruktūros ir tinklų projektavimo, statybos, eksploatavimo ir valdymo norminius dokumentus;

11. organizuoti seminarus, konferencijas, mokymus, parodų lankymą ir kt. renginius asociacijos narius dominančiais klausimais;

12. kaupti informaciją technikos, apskaitos, finansų, privatizavimo, teisės ir kitais klausimais;

13. kooperuoti lėšas Asociacijos narių bendriems projektams (programoms) įgyvendinti;

14. organizuoti Asociacijos narių teikiamų paslaugų paklausos rinkos tyrimus;

15. užmegzti ryšius ekonominiais, komerciniais ir techniniais klausimais su Lietuvos ir užsienio šalių subjektais, įskaitant tarptautines organizacijas, bei atstovauti jose Asociacijos narių interesams;

16. ginti Asociacijos arba atskirų jos narių teises ir teisėtus interesus valstybės valdžios, valdymo institucijose ir kitose įstaigose;

17. populiarinti Asociacijos narių teikiamas paslaugas;

18. analizuoti informacinių technologijų ir telekomunikacijų plėtros bei plačiajuosčio ryšio prieigos vystymosi poveikį tiesioginei Asociacijos narių veiklai;

19. apibendrinti Asociacijos narių vidinę ekonominę informaciją, teikti apibendrintą informaciją valstybės institucijoms bei naudoti ją Asociacijos narių veiklos prognozėms sudaryti ir ilgalaikėms strategijoms rengti.

Pagal šiuos tikslus Lietuvos kabelinės televizijos asociacijos Visuotinis narių susirinkimas nustato Asociacijos veiklos pagrindines gaires kiekvieniems metams. Asociacijos veiklai vadovauja kolegialus valdymo organas - Prezidiumas, kuris kartą per metus atsiskaito už Asociacijos veiklos rezultatus Visuotiniam narių susirinkimui arba neeiliniuose susirinkimuose, jeigu tokie šaukiami. Asociacijos kasdienę veiklą organizuoja ir vykdo LKTA administracija. Bendrų projektų vykdymui bei specifinių klausimų sprendimui sudaromos tikslinės darbo grupės, kurioms vadovauja Prezidiumo nariai.

© 2007 Lietuvos kabelinės televizijos asociacija. Visos teisės saugomos.