UAB "Duomenų greitkelis"

Laisvės pr. 60-820, 05120 Vilnius. Tel. (370) 611 53865. E-p: info@dgreitkelis,  http://www.dgreitkelis.lt